Vuosi: 2018

17.4.2018 Nuorten kynästä – Iiris Vartiainen

Tammenlehvän perinneliiton toiminnan yhtenä tavoitteena on nuorten tietämyksen lisääminen historiasta ja siitä kehityksestä joka on muovannut suomalaista yhteiskuntaa. Tähän liittyen julkaisemme Helsingin Suomalaisen Klubin kirjoituskilpailun voittaneet työt, joissa nuoret kertovat suomalaisuudesta omasta näkökulmastaan.

Iiris Vartiainen

Ensimmäisenä julkaisemme Iiris Vartiaisen kirjoituksen ”Sotakertomusten merkitys muuttuu”. Kirjoitus on tasapainoinen tarkastelu, jossa alun kriittinen näkökulma muuttuu varovan myönteiseksi tunnustukseksi sotakertomusten merkityksestä. Kirjoittaja pystyy perustelemaan lähestymistapansa ja siinä ilmenevän käänteen. Menneisyys hallitsee liikaa ajatteluamme, kirjoittaja myöntää, mutta sodista voi myös oppia ja nähdä ne tulevaisuudessa toisella tavalla kuin ennen. Ihannoivista, myyttejä ylläpitävistä sotakertomuksista on luovuttava. Tärkein tavoite on, ettei sotia enää koskaan käytäisi.

Sotakertomusten merkitys muuttuu

Sodat, kaikessa kauheudessaan, nähdään Suomessa usein ylpeyden aiheena.
Sotia ja sotamenestyksiä ylistetään hartaasti ikään kuin ne olisivat pyhiä, kyseenalaistamattomia totuuksia ja itseisarvoja, ja ajatusta ”talvisodan hengestä” pidetään elossa yhdistämällä se lähes mihin tahansa aiheeseen. Sotakertomukset ovat monesti isänmaallisella ylpeydellä, sankarillisuudella ja sisulla koristeltuja. Toiset sotakertomukset taas tuovat esiin yksilön vaikeudet sodan hirveyksien keskellä. Kuinka tärkeitä kertomukset sota-ajoista ovat nykyään, ja millainen on niiden vaikutus ihmisten asenteisiin ja käsityksiin sodasta?Suomen itsenäisyydestä saa ja tuleekin olla kiitollinen ja ylpeä. Kuitenkin on hyvä huomioida se, että sotakertomukset keskittyvät usein kuvaamaan sotimista ainoastaan ylväänä urotekona ja sota mielletään niissä jokaisen henkilökohtaiseksi velvollisuudeksi, maan puolustamiseksi. Kertomuksissa suomalaiset yhdistyivät sodan ajaksi pelastamaan itsensä ja tulevaisuutensa, ikään kuin he olisivat käsi kädessä urhoollisesti karkottaneet vihollisen yhteisestä kodistaan. Sotakertomukset on kirjoitettu tietynlaisesta näkökulmasta, jollainen on monilla suomalaisilla nykyäänkin: sisukas Suomi on voittaja, vaikka niin ei historiallisesti olisikaan. Tämän melko kyseenalaisen, mutta yleisen eetoksen kautta yritetään ylistää ja arvottaa erilaisia tekoja.

Sotakertomukset ylläpitävät kuvaa siitä, että on hieno etuoikeus päästä aseellisesti puolustamaan maataan ja että on arvostettavaa tappaa maansa nimissä. Ne edistävät sotaan liittyvää ihannointia ja varmasti kannustavat nuoria käymään armeijan siviilipalveluksen tai totaalikieltäytymisen sijaan. Lisäksi kertomukset, kuten J.L. Runebergin Sotilaspoika, vaikuttavat käsityksiimme sukupuolten rooleista ja osallisuudesta sotaan; siihen, mitä on olla mies tai nainen niin sodan kuin rauhan aikana. Urhea ja kunniakas nuori mies on valmis uhraamaan koko elämänsä maansa puolesta ja on myös kiinnostunut sellaisesta mahdollisuudesta. Miehet, ja vielä tietynlaiset miehet, ovat aina edustettuna sotakertomuksissa erillisinä yksilöinä ja sankareina, kun taas esimerkiksi naiset esitetään monesti vain ryhmänä tai järjestönä. Rokka on Rokka, mutta naiset ovat lottia.

Naisista ei ole tehty sotasankareita, sillä sodankäynnin tärkeimmäksi puoleksi ajatellaan vain itse sotiminen asein, ja kaikki muu sotaan liittyvä yleensä sivuutetaan vähemmän oleellisena. Sotasankaruus on kuitenkin jo käsitteenä kyseenalainen: korostaako se urheutta, joka liittyy henkilökohtaisiin uhrauksiin Suomen itsenäisyyden puolesta, vai ylistääkö se ihmisten tappamista? Sotatarinat monesti ylläpitävät siis vääristäviä mielikuvia ja vanhanaikaisia arvoja.

Sota-ajoissa vellominen saattaa siirtää keskittymisen liikaa menneisyyteen tulevaisuuden sijasta. Voimme pohtia, onko nyky-Suomelle olennaisempaa sodista selviytyminen vai hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen kautta saavutetut voitot. Suomessa puhutaan paljon erityisesti itsenäisyyspäivän aikoihin siitä, kuinka sotien aikana on kärsitty, ja Suomi asetetaan sitkeän ja voitokkaan uhrin asemaan. Harvemmin keskustellaan siitä, kuinka hyvinvointi on lisääntynyt sotien jälkeen ja että sotien arvostaminen on monelta kannalta myös kyseenalaista.

Sota-ajan kertomusten ongelmallisuudesta huolimatta voimme kuitenkin oppia niistä paljon, ja ne auttavat ymmärtämään, miksi meillä ja maailmassa asiat ovat niin kuin ne ovat. Monessa suvussa ei tarvitse mennä montakaan sukupolvea taaksepäin, jotta osutaan henkilöön, joka on ollut osallisena Suomen sodissa. Sota-aikojen tapahtumien ymmärtäminen auttaa myös kuvittelemaan, millaista omien sukulaisten elämä on aikaisemmin ollut ja millaiselle pohjalle yhteiskuntamme on rakennettu, puhumattakaan siitä, millainen tilanne muissa maissa saattaa olla tälläkin hetkellä.

Kertomukset panevat asioita myös perspektiiviin: sotahistorian valossa on helppo olla kiitollinen siitä, miten hyvin asiat ovat nyt. Niiden kautta on helpompi ymmärtää sodan seurauksia niin yhteiskunnalliselta kannalta kuin myös yksilön näkökulmasta. Lisäksi ne voivat parhaimmillaan synnyttää pohdintaa sodan eettisyydestä ja laajentaa näkökulmia siitä, mihin asioihin panostamme nyt ja tulevaisuudessa; miten suhtaudumme sotaa pakeneviin turvapaikanhakijoihin ja miten edistämme asioiden diplomaattisia ratkaisukeinoja. Sotakertomuksia siis tarvitaan erityisesti sen takia, että historiasta voi oppia. Sitä ei tule unohtaa, sillä unohtaminen nostaa uusiutumisriskiä. Kertomukset myös helpottavat nykymaailman jäsentämistä ja monimutkaisten syy-seuraussuhteiden hahmottamista.

Vain pieni osa suomalaisista on oikeasti kokenut sodan, ja muilla on aiheeseen vain pientä tarttumapintaa. Sotaa ei voi kuitenkaan täysin ymmärtää sitä kokematta. Sotakertomukset ovat hyviä esimerkkejä siitä tarttumapinnasta, jonka varaan käsityksemme perustuvat: ne voivat kertoa sotasankareista, jotka lannistumatta puolustivat kotimaatamme viholliselta, tai sitten ne voivat kertoa perheenisistä, jotka joutuvat jättämään perheensä voidakseen tähdätä aseensa toista mahdollista perheenisää päin. Mitä enemmän aikaa sodasta kuluu, sitä helpompaa sitä on käsitellä objektiivisesti. Vaikka moni sotakertomus ihannoikin sotaa ja vaikuttaa näin meidän käsityksiimme, on kuitenkin yhä helpompaa tarkastella sotaan liittyviä kertomuksia kriittisemmin, mitä vähemmän niihin liittyy tunteita, jotka vähenevät sukupolvien vaihtuessa.

Toisaalta mitä pidempi aika sodasta on, sitä helpompaa on myös vähätellä sen vakavuutta ja lopulta unohtaa sen merkitys. Minun on nuorena vaikea yrittää samaistua sotakertomusten henkilöihin ja siihen, mitä sodat merkitsevät vanhemmille sukupolville, sillä ne edustavat mielikuvia vain tietynlaisista ihmisistä ja tietynlaisesta urheudesta, jollainen tuntuu nykyään kaukaiselta.

Kertomukset sotavuosista ovat vieläkin tärkeitä, ja ne tulevat olemaan jatkossakin. On kuitenkin tärkeää luopua sotakertomuksista, jotka ylläpitävät vääränlaisia mielikuvia esimerkiksi siitä, millaisia sodat ovat, millainen on ”oikea” mies ja mistä oikeasti kuuluu olla ylpeä. Mielestäni kertomuksista tulisi pystyä löytämään jotain, joka edustaa myös nykyisen yhteiskuntamme arvoja ja asenteita ja jonka kautta niiden sisältöä voi yhdistää omaan elämäänsä. Vaikka sota-aikoihin on yhä vaikeampi samaistua, voi sotakertomuksille siis löytää uusia tarkoituksia ja niissä voi nähdä merkityksiä, joiden kautta ne muuttuvat saavutettavimmiksi ja sitä kautta hyödyllisemmiksi. Näin ne eivät jää pelkiksi kertomuksiksi.

Sodankäyntiä ei tulisi ihannoida, ja sen kauheudesta ja epäeettisyydestä on keskusteltava enemmän. Hyvä lähtökohta olisi tarkastella kertomuksia sellaisella asenteella, että sotaa ei haluta enää koskaan. Sota-ajat ja niitä koskevat tarinat eivät ole mitään pyhiä reliikkejä, joita saa vain katsoa eikä koskea. Kriittinen ja pohdiskeleva näkökulma sotakertomuksiin ja sotaan liittyviin käsityksiin on edellytys sille, että niistä voi oppia ja ymmärtää jotain. En halua lukea ja kuunnella sotakertomuksia ja oppia sota-ajoista pitääkseni pelkästään niiden muistoa elossa, vaan haluan löytää jotain, jonka pohjalta voin rakentaa maailmankuvaani ja pohtia arvojani ja käsityksiäni.

Millainen siis on sotakertomusten merkitys tulevaisuudessa? Niiden aikaisempi tehtävä sotahistorian muistoina ja suomalaisen sisun esikuvana pienenee ajan kuluessa. Kertomukset avautuvat nuoremmille sukupolville eri lailla kuin vanhemmille: yksille ne ovat kuvauksia omista kokemuksista, toisille ne pitävät sotien muistoa elossa ja joillekuille ne tarjoavat näkökulmia tulevaisuuteen. Sotakertomuksia tulisi säilyttää, vaalia ja käydä läpi, mutta se tulisi tehdä kriittisesti – tiedostaen, että niillä voi olla nyt erilainen tarkoitus kuin aiemmin.

6.4.2018 RAKKAAT ISOISOVANHEMMAT

Millaisina näyttäytyvät Suomen kohtalon vuodet 1939–1945 Suomen nuorison silmissä? Millaisena he näkevät isovanhempiensa roolin sukupolvien ketjussa ja mitä he ylipäänsä tietävät sodan ajoista?

Lea Pehkosen isoisovanhemmat, Airi ja Aaro Pennanen puolustivat Suomea monissa tehtävissä.

Kysyimme nuorisolta heidän isoisovanhemmistaan ja elämästä Suomessa sodan aikana. Huomasimme, että suvuissa on käsitelty sodan tapahtumia monella eri tavalla: keskustellen, kertoen – ja vaieten.

Kysyimme nuorilta:

  • Onko isoisovanhempasi olleet sodassa?
  • Oletko kuullut heidän tarinansa?
  • Selvisivätkö he sodista?

Kalle Reponen 15, tuntee tarkasti isoisovanhempiensa historian. Hän on perehtynyt tarkkaan sukunsa ja isoisovanhempiensa tarinoihin. Vaikutuimme Kallen tiedoista.

Kalle Reponen

Mun isoisoisä isän puolelta, Emil Reponen, toimi tykistökomppanian vääpelinä. Hän palveli talvi- ja jatkosodissa. Emil vapautui palveluksesta 1944. Mannerheim myönsi Emilille Suomen vapaudenristin ritarikunnan 2. luokan vapaudenmitalin vuonna 1941.

Talvisodan alkaessa Emilin perhe muutti Viipurin maalaiskuntaan kuuluneesta Vahvialasta Punkalaitumelle. Talvisodan päätyttyä perhe muutti Viipuriin. Toisen kerran evakkomatkalle lähdettiin jatkosodassa ja perhe asettui Raumalle.

Emil vapautui palveluksesta ilman fyysisiä vammoja. Hän oli siviiliammatiltaan myymälänhoitaja. Vaimonsa Martan kanssa heille syntyi 7 lasta, joista kaikki ovat edelleen elossa”, Kalle kertoo.

Äidin puolelta isoisoisäni oli nimeltään Peter (Vuoti) Rantavuoti.

Hän palveli talvisodassa ja jatkosodassa lääkintäjoukoissa. Myös kaksi Peterin veljeä, Matti ja Eero, olivat sodassa. Matti-veli kaatui sodassa eikä häntä ole löydetty. Hänellä on vain sankariristi Ala-Tornion hautausmaalla.

Peter Rantavuoti toimi lääkintäjoukoissa

Peter asui perheineen Torniossa, jossa hänellä oli iso maatila ja paljon metsää. Hänen vaimonsa Kerttu toimi sodissa lottana. Heille syntyi yhteensä neljä lasta, joista kolme on elossa edelleen.

Kalle lähetti meille myös Peterin ja Kertun hääkuvan.

Peterin ja Kertun hääkuva.

Peterin ja Kertun lapset lähetettiin hyvin pieninä evakkoon sodan ajaksi. Lapset olivat Haaparannassa. Peter ei myöskään saanut vammoja sodassa, mutta hän ei kuulemma puhunut sodasta sieltä palattuaan. Hän oli siviiliammatiltaan kauppias ja hänellä oli oma kauppa”, Kalle tietää.

 

Venlan vaarin isä kaatui rintamalla

Venla Lund 15, on kuullut, että vaarin isä taisteli talvisodassa. Hän kuulemma kaatui päivää ennen kuin vaari syntyi, eli hän ei selvinnyt sodasta.

Mummin isä taisteli sekä talvi- että jatkosodissa. Hänellä oli mennyt kuulemma luoti hatusta läpi, mutta hän selvisi sodista haavoittumatta.

 

Helmin isän kotona ei juuri sodista puhuttu.

Helmi Laine, 14 kertoo:

Mun isoisän isä taisteli talvisodassa ja jatkosodassa. En ole kuullut tarkemmin hänen tarinaansa. Eikä isänikään ole kuullut mitään yksityiskohtia sodasta. Isä kertoi, ettei heillä kotona saanut puhua sodista niiden päätyttyä. Mutta varmasti se oli lapsiinkin vaikuttanut. En ehtinyt koskaan tavata isoisoisääni, koska hän kuoli 90-luvulla.

 

Lean isän isänäiti oli kotoisin Viipurista.

Lea Pehkonen, 15 tietää myös paljon isoisovanhemmistaan.

Mun isoisovanhemmat on olleet kaikki sodissa ja ajatella, että he ovat selvinneet. Matti-isoukki, Airi-isomummi ja Aaro-isoukki. Airi-isomummi elää vieläkin. Hän on 101-vuotias ja hän oli kuulemma aika jämäkkä kasvattaja.

Isän äidinisä Matti oli sodissa lääkintämiehenä. Hän sai kuulemma lomaa, niin että pääsi katsomaan tytärtään, mun Anneli-mummia, kun mummi syntyi.

Isän isänäiti Airi on kotoisin Viipurista. He joutuivat jättämään kaiken venäläisille. Airi toimi kuulemma ilmavalvontalottana ja kun mun ukki, Pekka, syntyi niin hän tuli pois rintamalta ja toimi lottana toimistotehtävissä.

Äidin isänisää, Aaroa en ole koskaan nähnyt. Hän selvisi sodasta, mutta hän on nyt jo kuollut. Meillä on kotona kuva heistä”, Lea sanoo.

 

Nuoret olivat vakavissaan näitä kertoessaan. Mutta iloksemme myös huomasimme, että sodan traumat helpottavat ja vaikeiden vuosien painolastit ovat sukupolvelta sukupolvelle kevyempiä kantaa. On huojentavaa, että nuoret tuntevat historian, he voivat katsoa luottavaisesti eteenpäin ja nauttia elämästä yhdessä maailman parhaista maista.

Veteraaneja kiittäen ja heidän muistoaan kunnioittaen
Laura ja Satu

 

 

 

 

 

15.3.2018 Pienen kansan suuri voima

Marraskuun 30.päivänä vuonna 1939 alkanut talvisota päättyi maaliskuussa 78 vuotta sitten. Sodan päättymispäivänä 13.3.1940 piti ulkoministeri Väinö Tanner radiopuheen Suomen kansalle. Puheessaan hän toi esille raskaat rauhanehdot, jotka järkyttivät suomalaisia. Laajat aluemenetykset, Hangon vuokraaminen ja kotinsa menettäneiden evakoiden kohtalo tuntuivat kansalaisten mielestä kohtuuttomilta.

Tanner toi esille myös suomalaisten merkittävät ansiot sodan aikana.  Suomalaiset puolustivat yhteisvoimin isänmaataan ylivoimaista Neuvostoliiton armeijaa vastaan.  Ainoana puutteena ja vikana Tanner piti Suomen kansan pientä kokoa. Monet suomalaiset sotilaat joutuivat taistelemaan päiväkausia ilman lepoa, kun miehiä ei ollut riittävästi.

Tanner korosti puheessaan yhteistyön merkitystä niin taistelukentillä kuin kotirintamallakin. Siinä oli pienen kansan voima, joka auttoi säilyttämään Suomen itsenäisenä, demokraattisena valtiona. Ja samalla sitkeällä yhteistyöllä Tanner totesi suomalaisten selviävän myös sodan jättämistä vaurioista.

On edelleen tosiasia, että suomalaisia on vähän ja vain yhteistyöllä voimme vastata moniin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Vaikeissa tilanteissa tarvitaan joustavuutta ja oman edun syrjään laittamista. Sodan kokenut veteraanisukupolvi on antanut meille hyvän esimerkin, kuinka yhteistyö toimii.

Seija Niinistö-Samela

Väinö Tannerin puhe 13.3.1940 on kuunneltavissa Ylen elävässä arkistossa.

6.3.2018 SISULLA SIITÄ SELVIÄÄ, KOULUSTAKIN

Mukavaa maaliskuun alkua, hyvät lukijat!

Sisu on suomalaisen luonteen tunnusmerkki. Emme anna periksi. Sisulla suomalaiset säilyttivät itsenäisyytensä, kestivät sotien jälkeisen ahdingon ja rakensivat hyvinvointivaltion. Sisusta suomalaiset tunnetaan myös maailmalla. Pieni, mutta väkevä kansa. Josta tulee huipputeknologiaa, iivoniskasia, maailman kovimpia rallikuskeja ja vahvoja naisia.

Millaista sisua tarvitsee tämän päivän nuori, joka on juuri lopettamassa koulutiensä ja jolle maailma on paitsi mahdollisuuksia myös haasteita täynnä? Kysyimme heiltä.

Tuntematon tulevaisuus

Yksi varmimmista kevään merkeistä ja ilon tuojista on penkkarit eli penkin painajaiset, jolloin abiturientit pukeutuvat naamiaisasuihin, ahtautuvat rekka-auton lavalle, heittävät makeisia ja vilkuttavat kansalle. Abit viettävät penkkareissaan viimeistä koulupäiväänsä ennen lukulomaa ja ylioppilaskirjoituksia. Takana on vähintään 12 vuotta koulun penkissä – ja edessä tuntematon tulevaisuus.

Abit ajelulla Helsingissä…
ja Lahdessa.

Koulu vaatii nykyajan nuorilta paljon. Suosittuja opiskelupaikkoja ei riitä kaikille, työtä saa tosissaan hakea. Sisua tarvitaan.

Kävimme penkkareissa Helsingissä ja Lahdessa katselemassa abien menoa ja haastattelemassa heitä. Molemmissa kaupungeissa ihmiset olivat tulleet sankoin joukoin vilkuttamaan, hurraamaan ja taputtamaan abeille. Lapset keräsivät innoissaan lentäviä karkkeja muovipusseihin, suurin toivein isosta saaliista. Vanhemmat pistivät muutamia makeita suuhunsa ja taskuihinsa.

Ilmassa oli testosteronia, iloa, kauneutta, uhoa ja nuoruuden voimaa! Moni vanhempi ihminen pyyhki liikutuksen kyyneliä silmäkulmistaan.

Ohessa tunnelmakuvia Helsingin ja Lahden penkkareista 15. helmikuuta 2018 höystettynä neljän lahtelaisen abin ajatuksilla.

Abien tyyliä Helsingissä.

”Se on ohi nyt”

Haastattelimme abeja, moni heistä tunsi olonsa oudoksi uuden tilanteen edessä. Olo oli haikea ja helpottunut, mutta toisaalta tulevat velvollisuudet välkkyivät jo mielessä. Muistamme tämän omastakin nuoruudestamme.

”Toisaalta on kiva olla kotona, toisaalta pitäisi lukea koko ajan.” Bettina.

”Olo on helpottunut, kun lukio on vihdoin ohi. Toisaalta ylioppilaskirjoitukset ja pääsykokeet ovat vielä edessä.” Hilja

”Tuntuu oudolta ku lukio loppuu. Oon ilonen et se on ohi nyt.” Jasmin

”Tuntuu haikealta, kun lukio meni niin äkkiä ohi ja enää ei ole sellasta ihanaa turvallista kouluarkea, mutta myös helpottuneelta, et isoin urakka lukion saralla on ohi.” Jenna

Positiivisesti ja realistisesti eteenpäin.

”Kirjoitusten jälkeen meen töihin ja armeijaan”

Toisilla abeilla suunnitelmat olivat selkeät ja valmiit, toiset elävät hetken kerrallaan.

”Jaa, eipä oo hirveesti suunnitelmii ens viikolle tai ens vuodelle. Lol. Paitsi lukemista ylppäreihin ja pääsykokeisiin.” Bettina

”Aion hakea lukemaan oikeustiedettä ja pääsykokeet odottaa keväällä. Jos koulupaikka ei avaudu niin aion hakea töitä ensi vuodeksi.” Hilja

”Ens vuonna pidän välivuoden ja teen töitä ja kerään rahaa.” Jasmin

”Kirjoitusten jälkeen meen töihin ja armeijaan. Sen jälkeen opiskelemaan jotain, mut en tiiä vielä mitä.” Jenna

Abiriehaa Lahdessa. Lavan oikeassa laidassa haastattelemamme abit neonvärisissä verkkapuvuissa.

”Kovasti töitä unelmieni eteen”

Miten unelmat saavutetaan? Kovalla työllä ja sisulla, abit arvioivat.

”Oon jaksanu tänään laskee 3 tuntia matikkaa, vaikka se on ihan hirveetä ja muutenki vapaa-aika on aika olematonta täl hetkellä.” Bettina

”Olen kova tekemään töitä unelmieni eteen.” Hilja

”Mun sisu näkyy jääräpäisyytenä. En luovuta vaikka pitäis, tästä esimerkkinä pitkä matikka.” Jasmin

”Mulla on kunnianhimoa. Haluun suoriutua kiitettävästi hommista ja tehdä töitä oman tulevaisuuden eteen.” Jenna

Tsemppiä abeille kirjoituksiin!

Juhlien jälkeen on aika työlle. Abit aloittavat lukemisen ylioppilaskirjoituksiin, sitten pääsykokeisiin, jossain vaiheessa aloitellaan töitä ja kesätöitä. Näiden abien iso- ja esivanhemmat muutama sukupolvi taaksepäin taistelivat meille itsenäisen Suomen, joka mahdollistaa ilmaisen peruskoulutuksen ja monet unelmat urapolulla. Muistetaan olla kiitollisia heille. Aina.

Meille muille mukavaa kevään odotusta!

Satu ja Laura

Lisää tunnelmia löydät videolta, joka on otettu Helsingin penkkareista.

9.2.2018 Helsingin helmikuu 1944

Tähän aikaan vuodesta monelle sodan kokeneelle nousee varmasti mieleen Helsingin pommitukset helmikuussa 1944, jolloin massiiviset pommitukset moukaroivat pääkaupunkia 6.2.-7.2., 16.-17.2. ja   26.-27.2. Hyökkäysten tarkoituksena oli murtaa suomalaisten puolustustahto ja pakottaa heidät rauhaan. Pommituksissa menehtyi yhteensä 146 ihmistä, haavoittuneita oli yli 300 ja noin 100 rakennusta tuhoutui.

Ankarista hyökkäyksistä huolimatta Helsingin ilmatorjunta onnistui puolustamaan kaupunkia suuremmilta tuhoilta. Koulutettujen ilmatorjuntajoukkojen päättäväisyys, tinkimätön yhteistyö ja taitava ilmapuolustuksen organisointi pelastivat Helsingin. Lisäksi suomalaisilla oli apuna hyvä kalusto ja taitava radiotiedustelu, jotka tehostivat ilmatorjunnan toimintakykyä.

Olen kuullut tarinoita siitä, kuinka ilmatorjuntajoukot uurastivat välillä jopa puoli vuorokautta ilman lepotaukoa. Palokunnilla oli myös täysi työ pyrkiä rajoittamaan lukuisia kaupungilla syttyneitä tulipaloja, aikaa ei ollut palojen sammuttamiseen. Hämeenlinnan lähellä asuneille aikalaisille on jäänyt muisto öisestä valon kajosta, joka näkyi taivaanrannassa Helsingin suurpommitusten aikana.

Pääkaupunkiseudulla on useita paikkoja, jotka liittyvät Helsingin sodanaikaiseen ilmapuolustukseen. Monissa Helsingin keskustan rakennuksissa on pomminsirpaleiden jättämiä jälkiä. Suurpommituksista muistuttavat myös monet historialliset dokumentit, jotka kertovat kansasta, jota ei pakotettu rauhaan eikä sen puolustustahtoa nujerrettu.

Seija Niinistö-Samela

6.2.2018 Tuntematon Sotilas teinien silmin

Hyvää helmikuuta lukijat!

Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas oli vuoden 2017 elokuvatapaus. Tähän mennessä elokuvan on nähnyt jo miltei miljoona suomalaista.

Haastattelimme viittä nuorta, jotka kävivät katsomassa vanhempiensa kanssa Aku Louhimiehen ohjaaman Tuntematon Sotilas -elokuvan. Kysyimme millaisia tunteita ja ajatuksia elokuva heissä herätti. Saimme aikavia vastauksia, jotka herättivät ajatuksia itsessämme: ”olipas hyvin pohdittu”.

”Elokuva oli aika rankka”

”Jäin miettimään, kuinkakohan moni nuori uskaltaisi vastaavaan tänä päivänä. Tai miltä tuntuisi, kun esimerkiksi isä tai mies kuolisi sodassa. Olen ylpeä sodankäyneistä ihmisistä, pieni maa on puolustautunut isoa vastaan.

On ihmeellistä ajatella, että näin on oikeasti tapahtunut. Sota tuntuu epätodelliselta. Ja että omia sukulaisia on ollut mukana sodassa, että tämä ei olekaan mikään Star Wars.

Sota on ollut varmaan traumaattinen kokemus, eikä siitä välttämättä pääse yli  koskaan. Se muuttaa ihmistä lopullisesti.

Kuvaus tuntui realistiselta. Elokuvassa oli erikoista nähdä koomikkoja ja nyky-näyttelijöitä ja Robin näyttelemässä näin vakavia rooleja. He tekivät sen hyvin. Mun mielestä oli hyvä nähdä tämä elokuva, ettei elämä ole pelkkää ”vaatteet, meikit, kännykkämerkit ja some” Pitäisi osata arvostaa, ei tämmöistä ole ollut aina.”

Aada 15 v.

”Suosittelen frendeille”

”Leffa oli rankka, mutta varmasti aika todenmukainen, mitä olen kuullut historiasta.

Elokuva vaikutti muhun aika vahvalla tavalla, aloin ajattelemaan Airi-mummia ja isoisovanhempia, että kyllä tossa tulisi skeidat housuun, kun kavereita kuolee. Elokuvassa sai jännittää kaikkien hahmojen puolesta, että miten niiden käy sodassa.

Mielestäni oli hyvä, että leffassa perehdyttiin ihmisten tuntemuksiin. Tunteet olivat hyvin esillä. Kun heitä pelotti, niin sen näki.

Sodan käyneet näkevät varmasti pahoja unia vieläkin. Jos on selvinnyt sodasta, niin  se on hyvä, mutta varmaan vaikea elää kun muistaa sen kokemuksen. Sota on muuttanut ihmisiä. Että jos olet ollut positiivinen, niin ei ole ollut helppoa olla sen jälkeen enää, koska kaverit kuolivat. Pidän sodankäyneitä ihmisiä sankareina, että ovat uskaltaneet olla sodassa.

Tiesin, että elokuvassa on pommeja, kuolemaa ja kiroilua, sellaista suomalaista meininkiä. Mieleen jäi myös sisukkaat sanat.

Mun mielestä tämä on sivistävää nähdä ja on hyvä kaikkien tietää, mitä on ollut. Suosittelen kyllä kaikille frendeille. Itkin monta kertaa, mutta Suomi on iso asia.”

Lea 14 v.

Tytöt jäivät kaipaamaan tietoa ruotsalaisten avusta, sotalapsista ja muista Suomen auttajista. Sinänsä hyvään huomioon toimitus palautti mieliin, että elokuva perustui Väinö Linnan kirjaan.

Lean pikkusisko Liinaa 11 v. ei otettu katsomaan sotaelokuvaa, mutta Liinalla oli kommentti: ”Hyvä, että lapset tietävät, mitä on ollut, mutta on hyvä mennä eteenpäin. Ettei jauheta aiheesta liikaa.”

”Tuli mietteliäs olo”

Kaverukset ja veljekset, Vertti 14v.,Topias 14 v. ja Joel 16 v. näkivät elokuvan jo ennen joulua.

Poikien vastaukset olivat hieman vähäsanaisempia, mutta sitäkin tanakampia.

”Elokuva oli hyvä, koska se oli sotaelokuva”, aloittaa Joel.

”Elokuva oli kiinnostava. En ole aiemmin osannut ajatella, minkälaista sodankäynti on ollut”, Topias jakaa.

Pojat eivät myöntäneet elokuvan vaikuttaneen tunteisiin. Kuitenkin myönnettiin, että elokuvan nähtyään oli aika hiljainen ja mietteliäs olo.

”Elokuvan tuntui todella uskottavalta ja aidoilta. Hyvä että suomalaiset olivat sodassa ja puolustivat Suomea”, tuumii Joel.

”Kunnioitan sodassa olleita ihmisiä, se on ollut paha. Kun me käytiin jouluna sankarihaudoilla, niiden näkemiseen suhtautui elokuvan jälkeen ihan uudella tavalla”, sanoo puolestaan Topias.

Elokuva oli poikien mielestä hyvin tehty. ”Kolme tuntia tuntui etukäteen älyttömän pitkältä, mutta tarina oli kumminkin kiinnostava, niin ei se ollutkaan niin pitkä”, Vertti tuumii.

Suomessa kasvaa fiksu, ajatteleva, historiaa kunnioittava ja eteenpäin katsova sukupolvi. Kohti iloa ja valoa siis. Maaliskuussa jatketaan taas!

Laura ja Satu                                                                                           

9.1.2018 Yhteinen menneisyys

Kun talvisota alkoi syksyllä 1939, oli suomalaisilla selkeä, yhteinen päämäärä puolustaa Suomen itsenäisyyttä. Pari vuosikymmentä aiemmin oli eletty vaikeita aikoja, jolloin kansan jakautuminen kahtia oli jättänyt syvät haavat ihmisten mieleen pitkiksi ajoiksi. Sotavuosina ja jälleenrakentamisen aikana osattiin kuitenkin erilaisesta yhteiskunnallisesta taustasta tai poliittisista erimielisyyksistä huolimatta sitoutua yhteisiin tavoitteisiin, joiden avulla onnistuttiin saamaan itsenäisenä säilyneen kansakunnan elämä jatkumaan. Lujasti työtä tekemällä ja tulevaisuuteen uskoen saatiin Suomi jaloilleen ja tuleville sukupolville paremmat elinolosuhteet.

Tänä vuonna tullaan varmasti keskustelemaan paljon vuoden 1918 tapahtumista, joista käytetään monia nimiä sen mukaan, millaisesta näkökulmasta tapahtumia tarkastellaan. Olipa ajanjakso sitten sisällissota, vapaussota, kansalaissota, punakapina tai kapina, se on osa yhteistä historiaamme. Kun noista järkyttävistä tapahtumista keskustellaan, tulisi muistaa veteraanisukupolven esimerkki yhteistyöstä. Nykyajan haasteista selviämme paremmin, kun osaamme nähdä yhteiset tavoitteet, jotka vievät meitä eteenpäin. Kaikista historian tapahtumista voidaan keskustella ja oman kansan historian tunteminen auttaa määrittelemään myös jokaisen omaa identiteettiä. Kuten veteraanisukupolvi näki tulevaisuuden valoisana, on meidänkin hyvä pitää mielessä pyrkimys rakentavaan yhteistoimintaan tulevien sukupolvien hyväksi.

Seija Niinistö-Samela

6.1.2018 ROHKEUS

Hyvä lukijamme

Tänä vuonna jatkamme blogia veteraanien arvojen parissa. Keskitymme nyt kuitenkin yhteen ikäryhmään, suomalaisiin nuoriin! He rakentavat tulevaisuuden Suomea ja heitä on syytä kuunnella. Ensimmäisessä blogissa käsittelemme rohkeutta!

”Nuoruus on seikkailu suunnaton…”

Viime vuonna nuoret tekivät Suomelle uuden itsenäisyysjulistuksen, joka on visio Suomen seuraavasta sadasta vuodesta. Uutta julistusta varten järjestettiin kilpailu, jonka voiton vei Kuopion lyseon lukion tiimi Olli Kaksonen, Rasmus Keinänen, Santeri Leinonen ja Antti Rossinen. Itsenäisyysjulistuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle. Ainoastaan maailmalle avoimena Suomi voi menestyä tulevaisuudessa. Koska perusasiat ovat maassamme jo nyt erinomaisesti, on meidän autettava ihmisiä, joilla asiat ovat huonommin. Suomen pitää näyttää maailmalle mallia tasa-arvossa, demokratiassa ja onnellisuudessa.”

Kylläpä nämä nuoret miehet ovat viisaita!

”Maailma ei ole vain meidän. Kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla, on oikeus puhtaaseen ympäristöön. Suomea ei ole ilman maapalloa, joten Suomen on huolehdittava myös planeettamme tulevaisuudesta.” Ote nuorten itsenäisyysjulistuksesta.

Suomalaiset nuoret ovat rohkeita. Moni heistä on uskaltanut lähteä yrittäjäksi nuorella iällä, esimerkiksi seinäjokelainen lukiolainen, 16-vuotias Viena, joka pitää yritystä nimeltä Naurava naapuri. ”Mielestäni yrittäjänä oleminen on rohkea veto. Itseltäni ainakin vaatii rohkeutta selvitä sosiaalisesti jännittävistä tai virallisemmista tilanteista. Mutta haasteista selviäminen ja epämukavuusalueella käyminen auttavat eteenpäin entistä rohkeampana ja oppineena.” Viena kertoo.

Viena ja Naurava naapuri. Yrityksen toimintaan kuuluu lastenjuhlien järjestäminen ja kioskin pitäminen. Naurava naapuri käy myös siivoamassa eri firmoilla.

Nuorissa on nähtävissä uudenlaista, tervettä isänmaallisuutta, joka pitää Suomen avoimena maailmalle, kunnioittaa luontoa sekä antaa arvon menneille sukupolville. Tämä nähtiin mm. Suomen juhliessa sadatta itsenäisyyden vuottansa. Monilla hautausmailla järjestettiin kunniavartiosto, jossa sankarihaudoilla seisoi sodassa kuolleen ikäinen nuori suomalainen mies tai nainen. Tähän tehtävään oli jopa tunkua, kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan!

Nuoret myös kansainvälistyvät kovaa vauhtia. 19-vuotias abiturientti Wilma on viettänyt vuoden Amerikassa ja nyt toiveissa on opiskelupaikka ulkomailla. ”Silti olen hyvin ylpeä ollessani suomalainen ja eurooppalainen”, hän sanoo.

Nuoret ovat samaan aikaan sekä Suomen että maailman kansalaisia.

”Rohkeus merkitsee sitä, että uskaltaa tehdä oikein vaikeassakin tilanteessa. Rohkeaa on uskaltaa ottaa vastuu omasta elämästä, tehdä omat päätökset ja omat virheet itse ja kantaa niistä vastuu”, sanoo Wilma.

Nuoret tuntuivat olevan myös hyvin empaattisia ja halukkaita suojelemaan toisia – ja samalla he arvostavat itseään! Sekä Viena että Wilma pitivät rohkeana heikomman puolustamista ja kiusaamiseen puuttumista. ”Myös itsensä puolustaminen on rohkeaa!”, lisää Wilma.

Rohkeutta on nuorten mielestä myös se, että uskaltaa olla oma itsensä, sanoa omat mielipiteensä ja erottua massasta. On myös rohkeaa sanoa välillä EI. ”Rohkeutta on se, kun pystyy olemaan omanlainen, muiden mielipiteistä huolimatta”, sanoo Viena.

Ehkäpä vihdoinkin saamme kouluja ja työpaikkoja ilman kiusaamista!

”Rohkeutta on mennä hänen luokseen, joka on yksin ja jota toiset syrjivät”, Viena sanoo.
Nuoret arvostavat erilaisuutta, itsensä näköistä olemista.

Huomasimme, että nykynuoret näyttivät liittävän rohkeuden enemmän uskallukseen, itsensä ylittämiseen, omien kykyjen ja rajojen koettelemiseen kuin hurjapäisiin temppuihin ja voimainmittelöihin, vaikka kaiketi niilläkin on vielä paikkansa nuorten maailmassa.

Tulevaisuus on nyt. Tervetuloa!

Otetaan me vanhemmat nuorista mallia!
Tehdään rohkeasti elämä omannäköiseksi!

Hyvää ja rauhallista uutta vuotta 2018!
Satu ja Laura