Tammenlehvän Perinneliiton säännöt

Tammenlehvän Perinneliiton säännöt

Tammenlehvän Perinneliitto ry

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tammenlehvän Perinneliitto ry, ruotsiksi Traditionsförbundet Ek-lövet rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien veteraanien perinteitä ja arvoja.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. huolehtii sotiemme veteraanien tekoihin ja saavutuksiin sekä heidän toimintaansa liit-tyvän perinteen siirtämisestä tuleville sukupolville;
 2. hankkii tietoa ja tekee selvityksiä siitä, mihin perinnetyötä on tarpeen kohdistaa ja mil-lä tavoin sitä voidaan tehokkaasti tehdä;
 3. huolehtii perinteen säilyttämiseksi tarpeellisesta historiankirjoituksesta, arkistoaineis-ton kokoamisesta ja asianmukaisesta ylläpitämisestä sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä;
 4. toimii yhteistyössä viranomaisten, sotiemme invalidien ja veteraanien järjestöjen sekä näitä järjestöjä tukevien yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa ja tekee tarvittavia aloitteita perinnetyön edistämiseksi;

  ja

 5. harjoittaa tarkoituksensa toteuttamisen kannalta tarpeellista julkaisu-, tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää juhla- ja muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia valtiolta ja muilta julkisyhteisöiltä, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja harjoittaa muutakin yhdistyslain 5 §:n tarkoittamaa toimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen perustajina sen varsinaisia jäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto ry, Suo-men Sotaveteraaniliitto ry, Rintamaveteraaniliitto ry ja Rintamanaisten Liitto ry.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kutsua tai hakemuksesta hyväksyä valtakunnallisen rekisteröidyn yhdistyksen ja muun oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa osallistua perinneyhteistyöhön.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen ja muun oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.

Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen merkittävästi toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

5 § Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää.

Kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan kannatusmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää. Kannatusmaksu voi olla erisuuruinen yhdistyksille, yhteisöille ja säätiöille.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet käyttävät yhdistyksen päätösvaltaa sen kokouksissa, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen kokouskutsu lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenen antamaan osoitteeseen.

Kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, jota käyttää jäsenen valtuuttama edustaja. Kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

7 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa esitetään:

 1. hallituksen laatima kertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
 2. hallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja
 3. tilintarkastajien lausunto;

  päätetään

 4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 5. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille edelliseltä tili-kaudelta,
 6. hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta sekä
 7. jäsen- ja kannatusmaksuista;

  valitaan

 8. hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä
 9. kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, joista ainakin toisen varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT). Toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijasta voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö;

  sekä käsitellään

 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallitus voi nimetä työvaliokunnan ja asettaa toimikuntia.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän palkkioistaan.

9 § Neuvottelukunta

Yhdistyksellä on neuvottelukunta. Sen tehtävänä on

 1. antaa virikkeitä yhdistyksen toimintaan;
 2. edistää siihen tarvittavan tuen saamista sekä
 3. antaa tarvittaessa hallitukselle asiantuntija-apua.

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä enintään kolmekymmentä (30) muuta jäsentä, jotka hallitus kutsuu kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukuntaan on kullakin 4§:ssä mainitulla perustajajäsenellä tai tämän ilmoittamalla varsinaisella jäsenellä oikeus nimetä yhtä monta edustajaa sen mukaan kuin hallitus päättää.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta ainakin kerran vuodessa.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen tai siihen nimetyn toimihenkilön kanssa.

11 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä sotiemme 1939–1945 veteraanien perinteen ja arvojen vaalimiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen hyväksymällä tavalla. Varat on käytettävä tähän tarkoitukseen myös, jos yhdistys lakkautetaan.

Alkuperäiset säännöt
Hyväksytty Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan kokouksessa 17.3.2003.
Yhdistysrekisteri hyväksynyt ennakkotarkastuksessa 31.3.2003.
Merkitty yhdistysrekisteriin 12.8.2004.

Muutetut säännöt
Sääntöjen muutos (pykälät 1., 2., 4., 7., 8. ja 12.) hyväksytty liiton vuosikokouksessa 23.4.2010.